ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ

 • Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίου Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΛΚΕΠΑ : 1992)

  Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίου με χρήση P.L.C SIMATIC 95U και σειριακή επικοινωνία, μέσω Modem, με κεντρικό σύστημα Η/Υ.

 • Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίων Ύδρευσης, Όμβριων και Λυμάτων Δήμου ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Ν&Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε : 1994)

  Αυτοματοποίηση λειτουργίας Αντλιοστασίων Λυμάτων, Όμβριων και Ύδρευσης Δήμου Μεσολογγίου με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας με κάρτες επικοινωνίας - Modem - Τηλεφωνικές γραμμές για υλοποίηση συστήματος Κεντρικής Παρακολούθησης και Ελέγχου των Αντλιοστασίων και του Βιολογικού Καθαρισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ

 • Αυτοματοποίηση Επεξεργασίας Ύδατος Διυλιστηρίου Νερού Ασπροπύργου. (Κ/Ξ ΕRGOTEAM-ΦΩΚΙΚΗ-ROSSETI : 1995)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού της Ε.Υ.Δ.Α.Π. στην ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη, Σχεδίαση και θέση σε λειτουργία συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με το Λογισμικό πακέτο τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης COROS L.S.Β WIN της SIEMENS. Μελέτη, Σχεδίαση και θέση σε λειτουργία, Δικτύου επικοινωνιών SINEC H1, ET100U. Μελέτη, σχεδίαση και θέση σε λειτουργία 12 P.I.D. CONTROLLERS SIPART DR20 για την λειτουργία των φίλτρων διύλισης.

 • Σύστημα Αυτόματης Λειτουργίας, Μετρήσεων και Σημάνσεων του Αντλιοστασίου Αρίας Ναυπλίου. ( EYΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ A.Ε. : 1995 )

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού του αντλιοστασίου με χρήση Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή SIMATIC -Η/Υ και χειριστηρίου OP5 . Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίου Ύδρευσης πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου - Αθήνα. (1997)

  Αυτοματοποίηση λειτουργίας αντλιοστασίου με P.L.C. SIMATIC S5-95U της SIEMENS Θέση σε λειτουργία του συστήματος.

 • Οριστική μελέτη ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου Ύδρευσης της μείζονος περιοχής Δήμου Βόλου. (Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΒΟΛΟΥ: 1997)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου ύδρευσης Δήμου Βόλου με χρήση P.L.C. S7- 300 SIMATIC της SIEMENS. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης, Επικοινωνίες με ασύρματη ζεύξη. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Σύστημα τηλεμετρίας δικτύου ύδρευσης ΝΑΞΟΥ. (ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ : 1998)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων πόλης Νάξου με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού 3BWS/NG SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίου ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ. (CONSUS ΕΠΕ: 1998)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίου πόλης Θερμησίας με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC S7-200. Κατασκευή Πινάκων Χαμηλής Τάσης. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Σύστημα Αυτοματισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος Ασπρόπυργου της ΕΥΔΑΠ. (SIEMENS Α.Ε.: 1998)

  Αυτοματοποίηση συστήματος τηλεεποπτείας για το Διυλιστήριο Ασπροπύργου με χρήση πακέτου SCADA WinCC. Μελέτη Σχεδίαση συστήματος επικοινωνιών με ανάπτυξη Λογισμικού WinCC τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου και Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της πόλης της Λαμίας. (Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ : 1999)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου ύδρευσης πόλης Λαμίας με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Σύστημα Ασύρματου Τηλεελέγχου -Τηλεχειρισμού 38 τοπικών σταθμών ελέγχου (Αντλιοστάσια, Γεωτρήσεις Δεξαμενές, Παροχετεύσεις) για το δίκτυο ύδρευσης της ΖΑΚΥΝΘΟΥ. (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ : 2000)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου ύδρευσης πόλης Ζακύνθου με χρήση P.L.C. S7-300 SIMATIC της SIEMENS. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης, Επικοινωνίες με ασύρματη ζεύξη. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Μονάδας Ταχείας Διϋλισης Νερού ΜΥΚΟΝΟΥ. ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ: 2000)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων μονάδας Ταχείας Διϋλισης Νερού στην Μύκονο με χρήση P.L.C. S7-200 για τον έλεγχο των απομακρυσμένων Αντλιοστασίων Α/Σ τροφοδοσίας του Ταχυδιϋλιστηρίου και S7-300 για τον έλεγχο του ταχυδιϋλιστηρίου συνολικά. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη εφαρμογής Protool τηλεχειρισμών -τηλεεπίβλεψης. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Σύστημα Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού 26 τοπικών σταθμών ελέγχου για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ στην ΚΡΗΤΗ. (ΔΗΜΟΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ : 2000)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ στην ΚΡΗΤΗ με χρήση 26 P.L.C. SIMATIC S7-200 για τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου και ένα (1) s7- 300 για το κέντρο ελέγχου. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών- τηλεεπίβλεψης, Επικοινωνίες με ασύρματη ζεύξη RF-MODEM. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της πόλης της ΒΕΡΟΙΑΣ. (Δ.Ε.Υ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ : 2000)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου ύδρευσης πόλης Βέροιας με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Διυλιστήριο Νερού Κιούρκα. Προμήθεια υλικού SIMATIC-PCS-SCADA-UPS, πίνακα Αυτοματισμού, Εργασίες Μελέτης, Ανάπτυξη Λογισμικού, θέση σε Λειτουργία, Εκπαίδευση Προσωπικού. (ΕΥΔΑΠ: 2001)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού της Ε.Υ.Δ.Α.Π. στα Κιούρκα με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη, Σχεδίαση και θέση σε λειτουργία συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με το Λογισμικό πακέτο τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης της SIEMENS. Μελέτη, Σχεδίαση και θέση σε λειτουργία, Δικτύου επικοινωνιών SINEC H1, ET100U. Μελέτη, σχεδίαση και θέση σε λειτουργία 12 P.I.D. CONTROLLERS SIPART DR20 για την λειτουργία των φίλτρων διύλισης.

 • Σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού Α/Σ Ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων ΡΕΤΣΙΝΩΝ - ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ - ΔΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. (Κ/Ξ ΜΑΡΚΟΥ: 2001)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου ύδρευσης Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού Protool και με χρήση Προγραμματιζόμενων λογικών Ελεγκτών Simatic S7-300. Κατασκευή συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη Λογισμικού Protool τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης, Επικοινωνίες με ασύρματη ζεύξη. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίου Ύδρευσης ΔΕΥΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ. (ΔΕΥΑΕ: 2001)

  Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Ερμούπολης με χρήση P.L.C SIMATIC 95U και σειριακή επικοινωνία, μέσω Modem, με κεντρικό σύστημα Η/Υ.

 • Η/Μ Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων ΟΣΜΑΝ (ΑΛΙΒΕΡΙ). (ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε: 2002)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC S7 200, ως υπεργολάβος της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. Μελέτη, Σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων μέσω Λογισμικού πακέτου τηλεχειρισμών-τηλεεπίβλεψης COROS L.S.A της SIEMENS. Ανάπτυξη Εποπτικών εικόνων παρακολούθησης, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων κ.α. Mελέτη-Σχεδίαση πινάκων χαμηλής τάσεως και αυτοματισμού. Θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση των χειριστών.

 • Αυτόματο Σύστημα Καταγραφής & Απεικόνισης Μετρούμενων Φυσικών Μεγεθών (παροχές, στάθμες) των εγκαταστάσεων Διυλιστηρίου ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. (ΕΥΔΑΠ: 2002)

  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης αυτοματισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού της Ε.Υ.Δ.Α.Π. στο Γαλάτσι με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC S7 200. Μελέτη, Σχεδίαση και θέση σε λειτουργία συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με το Λογισμικό πακέτο τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης της SIEMENS. Tο σύστημα αποτελείται από 1 Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και 1 Τοπικό Σταθμό Ελέγχου.

 • Σύστημα Ασύρματης μετάδοσης στάθμης Δεξαμενής Άνοιξης. (ΕΥΔΑΠ: 2002)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης.

 • Σύστημα Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού Α/Σ Ύδρευσης - Αποχέτευσης και Ομβρίων ΔΕΥΑ Μεσολογγίου. (ΔΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - (ΝΤΙ-ΕΣ Α.Ε.): 2002)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου ύδρευσης με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC . Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίων ΚΑΡΛΑΣ. (ΑΘΗΝΑ: 2003)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC Simatic S7-200.

 • Αυτοματοποίηση Ταχυδιϋλιστηρίων Θηβών. (ΕΥΔΑΠ: 2003)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC . Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Ύδρευση δήμου ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ. Εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου - τηλεχειρισμού. (ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ: 2003)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου ύδρευσης πόλης Πικρολίμνης με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Η εγκατάσταση του συστήματος τηλελέγχου τηλεχειρισμού αποτελείται από έντεκα Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ), οκτώ Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Δικτύου - Διαρροών (ΤΣΔ) και Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α.

 • Αυτόματη λειτουργία συστήματος άντλησης, μεταφοράς και διανομής νερού οικισμών δήμου ΚΙΛΚΙΣ. (ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ.: 2004)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου ύδρευσης δήμου Κιλκίς με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού WINCC SCADA τηλεχειρισμών - τηλεεπίβλεψης. Η εγκατάσταση του συστήματος Τηλελέγχου τηλεχειρισμού αποτελείται από είκοσι δύο Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ), έξι Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Δικτύου - Διαρροών (ΤΣΔ) και Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Ολοκλήρωση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης του διευρυμένου δήμου ΒΕΡΟΙΑΣ. (ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ: 2004)

  Αυτοματοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δικτύου ύδρευσης δήμου Βέροιας με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών SIMATIC. Μελέτη σχεδίαση συστήματος κεντρικού ελέγχου και επίβλεψης των εγκαταστάσεων με ανάπτυξη λογισμικού Τηλελέγχου - τηλεχειρισμού WINCC SCADA με σκοπό τον αυτοματισμό και τον κεντρικό έλεγχο και χειρισμό του δικτύου ύδρευσης και με ανάπτυξη λογισμικού Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης. Η εγκατάσταση του συστήματος Τηλελέγχου τηλεχειρισμού αποτελείται από δεκατρείς Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ), Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ), Ασύρματο δίκτυο επικοινωνιών με RF MODEM. Ανάπτυξη εποπτικών εικόνων, τηλεχειρισμοί, αλγόριθμοι επεξεργασίας συλλεγομένων πληροφοριών, εκτυπώσεις σφαλμάτων, αναφορές ιστορικών και στατιστικών στοιχείων, κ.α. Θέση σε λειτουργία του όλου συστήματος.

 • Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού για την αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος ελέγχου και αυτόματης λειτουργιάς της ΜΕΝ Ασπροπύργου και παράδοση του σε πλήρη λειτουργιά (ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2004).

 • Προμήθεια ενός συστήματος αυτοματισμού για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (Ριγανόκαμπος - Μακρυγιάννη) και αντλιοστασίων αποχέτευσης (ΔΕΥΑ Πάτρας 2004).

 • Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού Γαλατσίου, Αχαρνών και Πολυδενδρίου Ε-641 (Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ 2005).

 • Αναβάθμιση συστήματος τηλέλεγχου δικτύων ύδρευσης Δήμου Ν. Καζαντζάκη (Δήμος Ν. Καζαντζάκη 2005).

 • Σύστημα παρακολούθησης διαρροών δικτύου ύδρευσης Δήμου Κερκυραίων (ΑΚΑΤΤ ΑΕ 2005).

 • Προμήθεια - Εγκ/Ση και θέση σε λειτουργιά συστημάτων DATA LOGER (SMS) για την παρακολούθηση διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Κερκύρας (ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005).

 • Προμήθεια - εγκ/ση και θέση σε λειτουργιά συστήματος τηλεμετρίας και αυτοματισμών του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ 2006).

 • Προμήθεια συστήματος τηλέλεγχου - τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης δήμου Ερμούπολης (ΔΕΥΑ Ερμούπολης 2006).

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργιά συστήματος έλεγχου-παρακολουθησης δικτύου ύδρευσης και εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών, αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης (δ/νση έργων ύδρευσης & αποχέτευσης της Γ.Γ.Δ.Ε/ΥΠΕΧΩΔΕ 2006).

 • Ύδρευση Βόλου - αυτοματοποίηση λειτουργιάς - αυτόματος έλεγχος εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου (ΔΕΥΑΜ ΒΟΛΟΥ 2006).

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά συστήματος τηλέλεγχου- τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Βέροιας (ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 2007).

 

Αγ. Δημητρίου 251, 'Αγ. Δημήτριος - ΑθΗΝΑ, 173 42
Τηλ: 210 - 95 81101, 151 | Fax: 210 - 95 36246
E-mail: info[at]akatt.gr
ΓΕΜΗ: 124186701000
English version
website by istomedia